Regulamin wynajmu samochodów

O.K. CARS Wypożyczalnia Samochodów Oskar Kozłowski

Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu samochodów na podstawie umów zawieranych przez O.K. CARS Wypożyczalnia Samochodów Oskar Kozłowski. obowiązuje od 01-09-2015 r

Definicje

 1. W rozumieniu Regulaminu użyte niżej określenia oznaczają:
  1. Wynajmujący – O.K. CARS Wypożyczalnia Samochodów Oskar Kozłowski.
  2. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna podejmująca działania zmierzające do zawarcia umowy najmu z Wynajmującym
  3. Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca stroną umowy najmu samochodu.
  4. Umowa – umowa najmu samochodu zawarta pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, której przedmiotem jest wynajem – odpłatne przekazanie przez Wynajmującego w użytkowanie Najemcy samochodu, którego posiadaczem jest Wynajmujący.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna wskazana przez Najemcę w umowie najmu jako upoważniona do użytkowania samochodu w imieniu Najemcy, w tym do kierowania samochodem.W przypadku, gdy Najemcą jest osoba fizyczna przyjmuje się,że Użytkownikiem jest Najemca.
  6. Samochód – pojazd posiadany przez Wynajmującego, będący przedmiotem umowy.
  7. Usterka – niewłaściwe funkcjonowanie lub zatrzymanie funkcjonowania elementu samochodu w związku z normalną eksploatacją niepowodujące jego unieruchomienia.
  8. Awaria – unieruchomienie samochodu spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem lub zatrzymaniem funkcjonowania elementu samochodu w związku z normalna eksploatacją powodujące jego unieruchomienie. Unieruchomienie samochodu może wynikać z powodów technicznych, wymogów bezpieczeństwa lub przepisów dopuszczających samochód do ruchu. Za awarię nie uważa się rozładowania akumulatora, przepalenia żarówki lub uszkodzenia ogumienia
  9. Uszkodzenie – każde pogorszenie stanu samochodu w stosunku do stanu w jakim Wynajmujący przekazał samochód Najemcy niewynikające z normalnego (normatywnego) zużycia podzespołów i elementów samochodu w związku z jego normalną eksploatacją.
  10. Szkoda – każde uszkodzenie samochodu spowodowane nagłym działaniem czynnika zewnętrznego powstałe w okolicznościach powodujących odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu ochrony ubezpieczeniowej własną polisą AC lub z tytułu OC sprawcy.

Najemca i wymagania dot. kierowania samochodem

 1. Najemcą może być osoba spełniająca poniższe wymagania:
  1. Osoba fizyczna, która:
   1. W dniu podpisania umowy ma ukończone 21 lat, lub ma ukończone 18 lat ale nie więcej niż 21 lat i zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie za wynajem samochodu wyliczone w oparciu o stawkę dobową odpowiednią do długości czasu trwania umowy najmu powiększoną o 50%.
   2. Legitymuje się ważnym dowodem osobistym lub ważnym paszportem.
   3. Legitymuje się prawem jazdy wydanym co najmniej 12 miesięcy przed datą podpisania umowy potwierdzającym posiadanie
    uprawnień do kierowania pojazdami w kategorii odpowiedniej do samochodu będącego przedmiotem umowy, oraz podpisze oświadczenie o posiadaniu na dzień podpisania umowy ważnych uprawnień do kierowania pojazdami.
   4. Dokona wpłaty Wynajmującemu wymaganej kaucji kartą
    kredytową (przy płatności kartą), lub udostępni Wynajmującemu dane karty kredytowej w celu umożliwienia pobrania kaucji (przy płatności online). Okres ważności karty kredytowej Najemcy nie może być krótszy niż 3 miesiące od planowanej daty zakończenia okresu najmu samochodu.
   5. Widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.
  2. Osoba prawna, która:
   1. Jest reprezentowana przez Użytkownika spełniającego wymagania określone powyżej w ppkt A. I)-IV) lub Pełnomocnika wskazującego Użytkownika spełniającego wymagania określone powyżej w ppkt a. I)-IV), który jest wpisany do KRS jako osoba upoważniona do reprezentacji, lub przedstawi oryginał pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Wynajmującym, podpisanego przez osobę upoważnioną w KRS do reprezentacji.
   2. Przedstawi aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) odpis z KRS oraz zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON.
  3. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca oraz Użytkownicy wymienieni w umowie spełniający kryteria określone w pkt 2 ppkt A. I)-III). Wymóg ten obowiązuje przez cały okres trwania umowy. W razie stwierdzenia przez Wynajmującego niespełnienia przez Najemcę bądź Użytkownika któregokolwiek z wymogów określonych w pkt 2 ppkt A. I)-III) Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Rezerwacja samochodu i zawarcie umowy

 1. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji samochodu:
  • telefonicznie dzwoniąc na nr: 508462288,
  • mailem wysyłając zamówienie na adres: biuro@ok-cars.eu,
  • poprzez stronę internetową wypełniając i wysyłając formularz dostępny na stronie: ok-cars.eu.
 2. Po złożeniu rezerwacji telefonicznie lub mailem Klient otrzyma od Wynajmującego na wskazany przez Klienta adres zamieszkania lub adres e-mail potwierdzenie złożenia rezerwacji z informacją o dalszej procedurze postępowania w celu uzyskania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Wynajmującego.
 3. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz dostępny na stronie: www.ok-cars.eu. Klient otrzyma od Wynajmującego na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
 4. Warunkiem przyjęcia rezerwacji przez Wynajmującego jest:
  • zaakceptowanie przez Klienta obowiązującego Regulaminu wynajmu samochodów dostępnego na stronie: ok-cars.eu,
  • spełnienie przez Klienta warunków określonych w pkt 2 niniejszego Regulaminu,
  • złożenie zamówienia co najmniej 24 godziny przed planowanym czasem odbioru samochodu,
  • podanie przez Klienta danych karty kredytowej spełniającej warunki, o których mowa w pkt 2 ppkt A. IV) w celu umożliwienia Wynajmującemu dokonania rezerwacji (blokady środków) na rachunku karty Klienta kwoty wynagrodzenia Wynajmującego za okres najmu samochodu zgodnie z rezerwacją złożoną przez Klienta,
 5. wyrażenie przez Klienta zgody na wpłatę Wynajmującemu przed wydaniem samochodu kaucji zwrotnej stanowiącej zabezpieczenie ew. przyszłych roszczeń Wynajmującego, które mogą wyniknąć z niewykonania lub niewłaściwego wykonania mowy najmu przez Klienta – Najemcę.

Wydanie samochodu

 1. Warunkami wydania samochodu Najemcy przez Wynajmującego są:
  • Wylegitymowanie się przez Najemcę ważnym dowodem osobistym lub paszportem oraz udokumentowanie posiadania uprawnień do kierowania wynajmowanym samochodem potwierdzonych ważnym prawem jazdy,
  • Podpisanie umowy najmu zawieranej pomiędzy Wynajmującym i Klientem – Najemcą, zgodnie z warunkami rezerwacji przyjętej i potwierdzonej przez Wynajmującego,
  • Wpłacenie przez Najemcę kaucji zwrotnej w kwocie określonej w umowie najmu,
  • Zapłacenie przez Najemcę wynagrodzenia przysługującego Wynajmującemu za okres najmu zgodnie z zawartą umową najmu. Wynagrodzenie Wynajmującego płatne jest z góry.
  • Zapoznanie się przez Najemcę ze stanem samochodu i potwierdzenie tego faktu poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego samochodu zgodnego z Potwierdzoną rezerwacją, Wynajmujący wynajmie Klientowi inny samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki dobowej za wynajem samochodu klasy na którą została potwierdzona przez Wynajmującego rezerwacja. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Obowiązki Najemcy

 1. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód od czasu przyjęcia go od Wynajmującego do czasu odebrania go przez Wynajmującego na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez Wynajmującego i Najemcę.
 2. Najemca otrzymuje samochód sprawny, kompletny i wyposażony, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski.
 3. Najemca zobowiązany jest użytkować samochód w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, zasadami prawidłowej eksploatacji (w tym zakaz przekraczania dopuszczalnej ładowności i ilości przewożonych osób) i obowiązującymi przepisami (w tym Kodeks Drogowy – Prawo o ruchu drogowym), oraz do utrzymywania samochodu w dobrym stanie i należytej czystości. Przez dobry stan samochodu należy rozumieć stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z prawidłowego używania.
 4. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia, oraz przewożenia luzem zwierząt (zwierzęta mogą być przewożone w samochodzie jedynie w specjalnie do tego celu przeznaczonych i zabezpieczonych pojemnikach).
 5. Najemca nie ma prawa wykorzystywać samochodu do holowania innych pojazdów, jazd testowych, uczestniczenia w zawodach i imprezach samochodowych.
 6. Jeżeli w czasie użytkowania samochodu przez Najemcę wystąpią okoliczności świadczące o tym , że w samochodzie wystąpiła usterka lub awaria Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego dzwoniąc pod numer +48508462288 i postępować dalej z samochodem w sposób uzgodniony z Wynajmującym.
 7. Najemca nie ma prawa dokonywać ani zlecać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. W przypadku podjęcia takich działań przez Najemcę bez zgody Wynajmującego koszty związane z tymi działaniami ponosi Najemca.
 8. Jeżeli w wyniku niedopełnienia przez Najemcę obowiązku określonego w pkt. 15., lub podjęcia przez Najemcę działań nieuzgodnionych z Wynajmującym, lub zaniechania przez Najemcę podjęcia adekwatnych działań usterka lub zakres awarii ulegną powiększeniu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę całą kwotą naprawy niezbędnej do przeprowadzenia w celu przywrócenia samochodu do stanu z dnia przekazania go Najemcy do użytkowania.
 9. W przypadku pozostawienia przez Najemcę samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy poza miejscem zwrotu samochodu określonym w umowie, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem holowania samochodu z miejsca pozostawienia do miejsca zwrotu określonego w umowie w wysokości 5,00 zł netto za każdy kilometr.
 10. Najemca w okresie użytkowania samochodu ponosi koszty i drobne nakłady bezpośrednio związane z bieżącą eksploatacją samochodu, a w szczególności koszty zakupu paliwa, koszty zakupu płynu do spryskiwaczy, koszty zakupu i wymiany przepalonych żarówek, koszty naprawy uszkodzonego ogumienia.
 11. Najemca w okresie użytkowania samochodu zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie poziomów: paliwa, oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz kontrolę i uzupełnienie prawidłowego ciśnienia w oponach i sprawności działania świateł samochodu.
 12. Wynajmujący zwróci Najemcy poniesione przez Najemcę w okresie użytkowania samochodu koszty związane z usunięciem usterek nie powstałych z winy Najemcy (np. przepalenie żarówki reflektora) pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia usterki przez Najemcę Wynajmującemu i uzyskania przez Najemcę od Wynajmującego akceptacji wysokości kosztów usunięcia usterki, oraz pod warunkiem przekazania przez Najemcę Wynajmującemu rachunków/faktur VAT za zakup części i usług niezbędnych do usunięcia usterki.
 13. Najemca pokrywa w pełnej wysokości kary, mandaty, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i wszelkie inne wynikłe podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych Najemcy jako osoby dysponującej samochodem w czasie trwania umowy najmu. W przypadku konieczności pokrycia powyższych kosztów przez Wynajmującego, Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy powyższymi kosztami z doliczoną opłata administracyjną w ryczałtowej wysokości 100,-zł .
 14. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.
 15. Najemca ma obowiązek pozostawiać samochód w miejscach do tego przeznaczonych, a w godzinach nocnych (między godziną 22:00 wieczorem, a godziną 6:00 rano dnia następnego) w miarę możliwości na terenie strzeżonym.
 16. Pozostawiając zaparkowany samochód, bez względu na porę doby, Najemca zobowiązany jest do zamknięcia samochodu (wszystkie drzwi i okna) i użycia wszelkich znajdujących się w samochodzie zabezpieczeń (alarm, blokady), oraz do niepozostawiania w samochodzie i zabezpieczenia poza samochodem kluczyków i dokumentów samochodu – w szczególności dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.
 17. Najemca nie ma prawa oddawania samochodu w podnajem ani udostępniania samochodu do użytkowania osobom trzecim, innym niż Użytkownicy wymienieni w umowie.
 18. Wyjazd samochodem poza granice Polski jest możliwy pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez Najemcę pisemnej zgody Wynajmującego.
 19. W przypadku, gdy przepisy państwa na terenie którego samochód będzie użytkowany poza granicami Polski przewidują wymogi dotyczące samochodu lub jego wyposażenia nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, obowiązek dostosowania samochodu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa i poniesienia wynikających z tego faktu kosztów spoczywa w całości na Najemcy.
 20. Wyjazd wynajętym samochodem poza granice Polski bez uzyskania przez Najemcę pisemnej zgody Wynajmującego jest za broniony. W przypadku wyjazdu samochodem poza granice Polski bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu poza granicami Polski oraz transportem samochodu do siedziby Wynajmującego ponosi Najemca w pełnej wysokości.
 21. Bezwzględnie zabroniony jest wyjazd wynajmowanym samochodem poza granice Polski na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Usterka, Awaria, Szkoda, Kradzież, Samochód zastępczy

 1. Najemca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia samochodu od momentu wydania przez Wynajmującego do momenty zwrotu Wynajmującemu:
  1. w pełnym zakresie w jakim za szkodę nie odpowiada Towarzystwo Ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC, AC (w tym jeżeli odmowa przyjęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiedzialności za szkodę wynika z działań lub zaniechań Najemcy) lub osoba trzecia, która szkodę wyrządziła,
  2. Do kwoty 1000,-zł netto w przypadku przyjęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiedzialności w ryzyku AC za szkodę polegającą na utracie lub uszkodzeniu samochodu z winy i przy udziale Najemcy lub bez udziału Najemcy (np. szkody parkingowe, zdarzenia losowe, inne).
 2. Zatankowanie samochodu niewłaściwym paliwem jest traktowane jako szkoda powstała z winy Najemcy.
 3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody w samochodzie, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie po jej powstaniu lub po jej zauważeniu powiadomić o takim fakcie Wynajmującego dzwoniąc na numer +48508462288 i stosując się do wytycznych Wynajmującego zgłosić szkodę do właściwego Zakładu Ubezpieczeń. Najemca zobowiązany jest współdziałać z Zakładem Ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.
 4. W przypadku kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia oraz uszkodzenia mogącego powstać w wyniku przestępstwa (np. aktu wandalizmu) obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu Policji.
 5. W przypadku powstania szkody w samochodzie w wyniku uczestniczenia przez Najemcę w kolizji drogowej lub wypadku drogowym, Najemca ma obowiązek sporządzić na miejscu zdarzenia z pozostałymi uczestnikami wspólne oświadczenie o okolicznościach zdarzenia, a jeżeli Najemca jest w zdarzeniu poszkodowanym ma obowiązek uzyskać od sprawcy zdarzenia oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za spowodowanie szkody.
 6. Jeżeli na miejscu zdarzenia Najemca nie ma możliwości uzyskania oświadczenia od sprawcy o przyjęciu odpowiedzialności za szkodę, bądź okoliczności zajścia zdarzenia są niejasne i ustalenie sprawcy jest niemożliwe, lub sprawca nie posiada wymaganych ważnych i aktualnych w dniu zdarzenia dokumentów (prawo jazdy, polisa ubezpieczenia obowiązkowego OC, dowód rejestracyjny z aktualną adnotacją o ważnym badaniu technicznym, dowód osobisty, inne wymagane przez Towarzystwo Ubezpieczeń) albo zachodzi podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających Najemca ma bezwzględny obowiązek wezwać na miejsce zdarzenia Policję celem urzędowego stwierdzenia okoliczności zdarzenia przez funkcjonariuszy Policji.
 7. Oryginały wypełnionego wspólnego oświadczenia o okolicznościach zdarzenia oraz uzyskanego od sprawcy oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności przez sprawcę za spowodowanie szkody Najemca ma obowiązek niezwłocznie przekazać Wynajmującemu. W przypadku kiedy na miejsce zdarzenia była wezwana Policja Najemca powinien uzyskać od funkcjonariuszy informację o jednostce Policji obsługującej zdarzenie i ew. informacje o polisie ubezpieczenia OC sprawcy i niezwłocznie przekazać te informacje Wynajmującemu.
 8. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu w wyniku awarii lub szkody umożliwia Najemcy skorzystanie z samochodu zastępczego w ramach świadczeń przysługujących z tytułu zawartej polisy Assistance, lub w miarę możliwości i dostępności samochodów udostępnia Najemcy samochód zastępczy będący w posiadaniu Wynajmującego. W sytuacji gdy samochód zastępczy jest klasy niższej w stosunku do klasy unieruchomionego wynajmowanego samochodu wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
 9. Udostępnienie samochodu zastępczego Najemcy nie przysługuje w przypadku:
  1. utraty dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia zawarcia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC lub kluczyków od samochodu,
  2. uszkodzenia samochodu z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Najemcy lub Użytkownika
  3. unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski,
  4. szkód parkingowych, aktów wandalizmu, rozładowania akumulatora, zatankowania niewłaściwego paliwa, uszkodzenia opony.

Zwrot samochodu

 1. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w terminie i miejscu ustalonym w umowie jednak nie później niż po upływie okresu wynajmu wskazanego w umowie.
 2. Zwrot samochodu przez Najemcę w innym miejscu niż ustalone w umowie jest możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i akceptacji przez Najemcę dodatkowej opłaty określonej przez Wynajmującego w zależności od lokalizacji i odległości do nowego miejsca zwrotu od siedziby Wynajmującego.
 3. W przypadku zwłoki przez Najemcę w zwrocie samochodu Wynajmującemu trwającej powyżej 60 minut z przyczyn nie leżących po stronie Wynajmującego, Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w zwrocie samochodu w wysokości 200% stawki dobowej zastosowanej w terminie najmu określonym w umowie.
 4. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu minimum na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu samochodu. Przedłużenie najmu jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody Wynajmującego i wniesienia przez Najemcę z góry opłaty za okres przedłużenia najmu. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie zwróci samochodu Wynajmującemu w terminie i miejscu ustalonym w umowie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu karę umowną wysokości 200% stawki dobowej zastosowanej w terminie najmu określonym w umowie.
 5. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu przez Najemcę bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
 6. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w takim stanie w jakim samochód został mu wydany przez Wynajmującego, w szczególności samochód powinien być czysty z zewnątrz i wewnątrz, zatankowany do pełnego zbiornika (jeżeli Wynajmujący wydał samochód z pełnym zbiornikiem paliwa) i nie posiadać uszkodzeń, które nie zostały stwierdzone na samochodzie w dniu wydania i wyszczególnione na protokole zdawczo-odbiorczym.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego przy zwrocie samochodu przez Najemcę uszkodzeń, które nie były wyszczególnione na protokole zdawczo-odbiorczym przy wydaniu samochodu oraz nie powstały w czasie trwania umowy najmu w związku ze szkodą za którą odpowiedzialność ponosi sprawca inny niż Najemca, która została zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy i za którą Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy przyjęło odpowiedzialność w związku z zawartą polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy, Najemca będzie zobowiązany do zgłoszenia szkody lub szkód z polisy AC a Wynajmujący będzie uprawniony do obciążenia Najemcy kosztami na zasadach określonych w pkt 31. ppkt A. i B. za każdą zgłoszoną szkodę.
 8. W przypadku zwrotu przez Najemcę samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa Wynajmujący obciąży Najemcę opłata ryczałtową w wysokości:
  1. 100,- zł w przypadku kiedy wskaźnik poziomu paliwa będzie wskazywał pomiędzy 3/4 i mniej niż 1/1,
  2. 200,- zł w przypadku kiedy wskaźnik poziomu paliwa będzie wskazywał pomiędzy 1/2 i mniej niż 3/4,
  3. 300,- zł w przypadku kiedy wskaźnik poziomu paliwa będzie wskazywał pomiędzy 1/4 i mniej niż 1/2,
  4. 400,- zł w przypadku kiedy wskaźnik poziomu paliwa będzie wskazywał pomiędzy 0 i mniej niż 1/4, i nie będzie wyświetlany komunikat świadczący o stanie poziomu paliwa w zakresie rezerwy,
  5. 500,- zł w przypadku kiedy wskaźnik poziomu paliwa będzie wskazywał pomiędzy 0 i mniej niż 1/4 i jednocześnie będzie wyświetlany komunikat świadczący o stanie poziomu paliwa w zakresie rezerwy.
 9. W przypadku zwrotu przez Najemcę samochodu zabrudzonego z zewnątrz lub wewnątrz (w takim stopniu, że wyczyszczenie wnętrza w celu przywrócenia do stanu z dnia wydania samochodu Najemcy nie wymaga prania tapicerki) Wynajmujący obciąży Najemcę ryczałtową opłatą administracyjną tyt. mycia karoserii/sprzątania wnętrza samochodu w wysokości 100,- zł.
 10. W przypadku zwrotu przez Najemcę samochodu z zabrudzeniami tapicerki, których usunięcie wymaga prania tapicerki, z zapachem lub jakimikolwiek innymi śladami świadczącymi o niezastosowaniu się przez Najemcę do zakazu palenia tytoniu i przewożenia luzem zwierząt w samochodzie Wynajmujący obciąży Najemcę ryczałtową opłatą administracyjną tyt. prania tapicerki w kwocie 300,- zł.
 11. W przypadku zwrotu przez Najemcę samochodu z uszkodzeniami tapicerki (np. wypalenia, rozerwania), wyposażenia, kół (w tym felg i opon) i innych elementów, które nie kwalifikują się do zgłoszenia szkody lub z brakami w wyposażeniu samochodu Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami naprawy lub kosztami uzupełnienia braków w kwocie rzeczywistych wydatków poniesionych przez Wynajmującego w celu przywrócenia samochodu do stanu z dnia wydania Najemcy powiększonymi o ryczałtową opłatę administracyjną w wysokości 100,-zł.
 12. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w punktach 46., 49., 50. Niniejszego paragrafu Wynajmujący niezwłocznie po zakończeniu umowy najmu i zwrocie samochodu przez Najemcę podejmie niezbędne działania w celu przywrócenia samochodu do stanu z dnia wydania go Najemcy. Jeżeli realizacja tych działań będzie wiązała się z przestojem samochodu przez okres powyżej jednej doby Wynajmujący będzie uprawniony do obciążenia Najemcy opłatą za przestój samochodu po zakończeniu umowy najmu w wysokości 50% stawki dobowej zastosowanej w terminie najmu określonym w umowie, za każdą dobę przestoju, jednak nie więcej niż za 10 dób.
 13. Opłaty o których jest mowa w punktach 18., 22., 29., 31.,41., 42., 43., 44., 46., 47., 48.,49., 50. i 51. wyrażone są w kwotach netto. Wynajmujący obciążając Najemcę będzie wystawiał z tyt. tych opłat faktury VAT doliczając podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Powyższe nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 14. Wynajmujący zwróci kaucję wpłaconą przez Najemcę niezwłocznie po zakończeniu umowy najmu pod warunkiem właściwego wykonania umowy przez Najemcę i przyjęciu protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag samochodu zwróconego przez Najemcę.
 15. Wynajmujący zatrzyma i rozliczy kaucję wpłaconą przez Najemcę w terminie do 14 dni od zakończenia umowy najmu w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Najemcę umowy. Wynajmujący jest upoważniony do potrącenia z kaucji wpłaconej przez Najemcę kosztów i opłat o których jest mowa w punktach 18., 22., 29., 31.,41., 42., 43., 44., 46., 47., 48.,49., 50. i 51. powiększonych o doliczony podatek VAT zgodnie wystawionymi przez Wynajmującego fakturami VAT obciążającymi Najemcę. Rozliczenie kaucji zostanie przesłane Najemcy razem z fakturami VAT na adres Najemcy wskazany w umowie. Zwrot niewykorzystanej kwoty pozostałej po rozliczeniu kaucji przez Wynajmującego zostanie zrealizowany na kartę kredytową (płatniczą) Najemcy z której kaucja była pobrana, a w przypadku braku możliwości dokonania zwrotu na kartę -na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.

Postanowienia końcowe

 1. W razie sprzeczności postanowień umowy i Regulaminu strony związane są w zakresie tych postanowień umową.
 2. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego lub na adres email: reklamacje@ok-cars.eu.
 3. Administratorem danych osobowych jest O.K. CARS Wypożyczalnia Samochodów Oskar Kozłowski. Dane osobowe są przetwarzane przez O.K. CARS Wypożyczalnia Samochodów Oskar Kozłowski lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług O.K. CARS Wypożyczalnia Samochodów Oskar Kozłowski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Niniejszy regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, za wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 22 kc., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólne